Login

Signup

Weg der Hoffnung

Gemeinnütziger Verein für krebskranke Kinder und deren Familien in Deutschland e.V.

Adres: Michelstr. 21, 46119 Oberhausen / Almanya

Telefon: 0 208 69 84 11 63     /     0 208 69 84 11 64

Faks: 0 208 69 84 80 64

Banka Adı: Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE82 3655 0000 0050 0122 69   BIC/SWIFT Kodu: WELADED10BH

 

TÜZÜK

Weg der Hoffnung Gemeinnütziger Verein für krebskranke Kinder und deren Familie in Deutschland e. V.

GİRİŞ

Kanser ve kanser araştırmaları neredeyse her gün bu hastalığa yakalananların günlük hayatlarını etkileyen veya geleceğimiz için yeni fırsatlar açan yeni bilgiler elde ediyor.

Bu bilgiler ekonomik ve sosyal birlikteliğimizi giderek daha fazla önemli kılıyor.

Bu nedenle halk ve işletmeler arasında KANSER ARAŞTIRMASINA ilişkin anlayış ve ilgi seviyesini yükseltmek gereklidir. Aynı zamanda etkilenenler arasında deneyim alışverişi de teşvik edilmelidir.

Bu sebeplerden dolayı tüzüğü imzalayanlar bu derneği kurmayı ve aşağıdaki tüzüğe karar vermeyi kabul etmişlerdir.

§ Madde 1: Derneği Adı ve Merkezi

 • Derneğin adı:
 • „Weg der Hoffnung“ Gemeinnütziger Verein für krebskranke Kinder und deren Familien in Deutschland e.V.
 • Oberhausen Asliye Mahkemesi dernek siciline kaydedilmiştir.
 • Mali yıl takvim yılıdır.
 • Dernek merkezi Oberhausen’dir.

§ Madde 2: Amaç

Derneğin amacı, terapi sırasında kanserli çocukların ve ailelerinin psikolojik desteği ve maddi desteğidir.

Özellikle terapi sırasında çocuklar özel bakım, hastanede kutlama ve etkinlikler ile ruhsal olarak desteklenmelidir.

Bununla, yaşama cesaretini ve iyileşme arzusunu güçlendirmeyi amaçlar.

Ayrıca toplumda kanserli çocukların ve ailelerinin durumu için farkındalık ve anlayış yaratılmalıdır. Buradaki amaç, erken teşhisi hızlandırmak için ebeveynlerin önleyici taramayı kullanmaları gerektiğinin farkında olmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede yabancı çocuklar için durum özellikle problemlidir. Her şeyden önce, daha önce kaydedilen kemik iliği bağışçılarının tedavileri için potansiyellerinin büyük ölçüde kullanılmamaktadır. Güneydeki ülkelerin nüfus gruplarının kemik iliği donörlerine acilen ihtiyaç vardır.

Genelde tıp çevrelerinde kabul gören bu problemde özellikle yurt dışında yaşayan nüfusta bilgi alışverişi gereklidir.

Bu bilgi alışverişi ise yayınlar, tartışma forumları, sergiler vb. ile gerçekleştirilmelidir.

Genel olarak derneğin görevi, kanser hastaları için yapılan yardım girişimleri ağını geliştirmek ve ilgili ebeveyn arasında deneyim paylaşımını teşvik etmektir.

Dernek, vergi kanununun “vergi imtiyazlı amaçları” bölümü anlamında münhasır ve doğrudan hayır hedefli amaçlar güder.

Dernek fonları, herhangi bir fazlalık da dahil olmak üzere, yalnızca tüzüğe uygun amaçlar için kullanılır. Dernek özverili olarak faaliyet gösterir.

Öncelikle ekonomik kazançlar elde etmez. Dernek üyeleri, üye sıfatlarıyla dernek kaynaklarından bağış alamazlar. Üyelerin dernekle ilgili harcamaları sadece fatura karşılığında ve başkan tarafından onaylandıktan sonra ödenir.

Dernek, hiç kimseye dernek amacına uygun olmayan harcamalar veya orantısız şekilde yüksek ücretlendirme yoluyla menfaat sağlayamaz.

Siyasi açıdan bağımsızdır.

Derneğin kapatılması veya feshedilmesi halinde üyeler nakit katkılarından (krediler gibi) ve ayni katkıların brüt değerinden daha fazla geri alamazlar. Üyelik aidatları ve bağışlar hiçbir durumda iade edilmez.

§ Madde 3: Derneğin kaynakları

Dernek, görevlerini yerine getirmek için kaynakları aşağıdakilerden temin eder:

 • Üyelik aidatları
 • Nakdi bağışlar
 • Ayni bağışlar
 • Diğer yardımlar

§ Madde 4: Mali yıl

Derneğin mali yılı takvim yılıdır. İlk kısa mali yıl 31.12.2001 tarihinde sona erer.

§ Madde 5: Üyelik

Derneğin olağan üyesi herhangi bir gerçek kişi ve herhangi bir tüzel kişi olabilir.

Yazılı başvurular üzerinde yönetim kurulu karar verir. Üyelik, bir üyelik sertifikası verilerek kazanılır. Katılım ile birlikte üye, tüzüğe tabi olur.

Onursal üyelik, derneğe olağanüstü katkılarda bulunan gerçek kişilere verilebilir. Onursal üyelik verilmesi için yönetim kurulunun 2/3 çoğunlukla alınan ve bir sonraki üyeler kurulu toplantısında basit çoğunluk ile onaylanan kararına ihtiyaç vardır. Onursal üye tam oy hakkına sahiptir ve aidat ödemelerinden muaftır.

Tüzel kişiler ve başka tür dernekler, katılımlarıyla yalnızca bir oya sahip bir üyelik elde ederler.

§ Madde 6: Üyelik süresi

Üyelik aşağıdaki durumlarda sona erer:

 • Yönetim Kurulu’na iadeli taahhütlü mektupla iletilmiş olması gereken yazılı ayrılma beyanı; gönüllü ayrılma ancak en az ½ yıllık bir ihbar süresine tabi olarak mali yılın sonunda ilan edilebilir.
 • Üyenin ölümü
 • Dernekler, şirketler ve tüzel kişiler için tasfiye veya silinme yoluyla.
 • Dernekten çıkarılmak suretiyle.

Tüm bu durumlarda geçerli mali yıla ait üyelik aidatı ödenmelidir, ödenmişse üyelik düşer.

Derneğin çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden bir üye üyelikten çıkarılabilir. Buna ilişkin karar, üyelikten çıkarılana derhal yazılı olarak bildirilir. Çıkarma hakkında yönetim kurulu karar verir. Bu karara 14 gün içinde üyeler kuruluna yönetim kurulu başkanının eliyle yazılan bir mektupla itirazda bulunulabilir.

Daha sonra üyeler kurulu, bir sonraki yıllık genel kurul toplantısında salt çoğunlukla çıkarmaya karar vermelidir. Üyelikten çıkarma süreci boyunca üyelikten çıkarılanın üyelik hakları dondurulur.

§ Madde 7: Organlar

Derneğin organları:

 • Yönetim Kurulu
 • Üyeler Kurulu

§ Madde 8: Yönetim Kurulu

Derneğin yönetim kurulu (BGB (Medeni Kanun)) anlamında 1. başkan ve vekilleri, bir veznedar ve bir katip olmak üzere beş kişiden oluşur.

Dernek adli ve gayri adli olarak iki kurul üyesi tarafından temsil edilir.

§ Madde 9: Üyeler Kurulu

Olağan üyeler kurulu (genel kurul) mali yılın ilk yarısında toplanır. Bu amaçla tüm üyelerin üç haftalık bir süreye ve gündem ilanına tabi olarak yazılı şekilde davet edilmesi gerekmektedir.

Üyeler kurulunun görevleri özellikle:

 • Yönetim kurulunun faaliyet raporu ve nakit raporunun alınması,
 • Denetim raporunun alınması,
 • Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun ibrasının kabul veya reddi,
 • Yönetim kurulu başkanını seçilmesi,
 • Denetçilerin seçilmesi,
 • Üyelik aidatları ve katılım ücretlerinin belirlenmesi,
 • Tüzük değişiklikleri ve derneğin tasfiyesi hakkında kararlar,
 • Bir üyenin yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılkmasına karşı itirazı hakkında kararlar,
 • Üyelerin başvuruları hakkında kararlar.

Derneğin çıkarlarının iki kurul üyesinin görüşüne göre gerektirmesi halinde veya üyelerin en az %5’i tarafından amaç ve gerekçelerini yazılı olarak bildirerek toplantı talep etmesi durumunda yönetim kurulu bir ay içerisinde üyeler kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır.

Tüm olağan üyeler, ticari üyeler ve onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Bu tüzükte öngörülen tüm seçimler gizli yapılır. Geçerli oyların çoğunluğunu kazanan seçilmiş olur. Birinci seçim turunda çoğunluk elde edilmezse birinci seçim turunda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur oylama yapılır. İkinci tur oylamada eşitlik sağlanırsa kura çekilir.

Kararlar hazır bulunan oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Bu tüzükteki değişikliklerin gündemde olması durumunda, önerilen değişiklik aynı zamanda çağrı ile birlikte iletilmelidir. Bu tüzükte yapılacak değişiklikler için hazır bulunan oy hakkı sahibi üyelerin ¾ çoğunluğu gerekir.

Derneğin tasfiyesi veya 1, 2 ve 5. tüzük maddelerinin içeriğinde yapılacak değişiklikler için oy hakkına sahip tüm üyelerin 3/4 çoğunluğu gerekir, aynı şekilde bunların 3/4 çoğunluğu tasfiye veya değişiklik için oy vermiş olmalıdır. Toplantı nisabı yoksa 1. paragraf 2. bent, ikinci toplantının tasfiye veya değişiklik kararı için hazır üyelerin 3/4 çoğunluğunu gerektirmesi şartıyla uygulanır.

Üyeler kurulunun tüm kararları tutanağa geçirilir. Tutanak toplantı başkanı ve katip tarafından imzalanır.

§ Madde 10: Üyelik aidatları

Üyelik aidatları aylık olarak her ayın 1 veya 15. günü ödenir. Aylık aidat tutarına üyeler kurulu karar verir.

§ Madde 11: Denetim

Olağan üyeler kurulu birer yıllığına olmak üzere iki denetçi atar. Denetçiler yönetim kurulundan seçilemez. Olağan üyeler kurulu toplantısından önce denetim raporunu ve nakit yönetimini incelemek ve üyeler kurulunu bu konuda bilgilendirmek zorundadırlar.

§ Madde 12: Derneğin tasfiyesi ve dernek varlıklarının intikali

Derneğin tasfiyesi durumunda tamamlanmamış hususlar yönetim kurulu tarafından tamamlanır.

Derneğin tasfiyesi veya o ana kadarki amaçlarının ortadan kalkması halinde derneğin varlıkları, doğrudan ve münhasıran kanser ve lösemi araştırmalarının teşviki için kullanmak zorunda olan Deutsche Leukämie-Forschungshilfe ve Paritätischer Wohlfahrtsverband üzerine geçer.

§ Madde 13: Yetkili Mahkeme

Dernek için yetkili mahkeme Oberhausen mahkemeleridir.

 

Oberhausen, 19.04.2015