Login

Signup

Weg der Hoffnung

(Umut Yolu Derneği)

Almanya’da Kanser Hastası Çocuklar ve Aileleri İçin Çalışan Kamuya Yararlı Dernek

Adres: Michelstr. 21 46119 Oberhausen

Telefon: 0208 69 84 11 63 / 0208 69 84 11 64

Faks: 0208 69 84 80 64

Banka hesabı: Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE34 3655 0000 00001450 45

BIC: WELADED10BH

 

 K

Almanya’da Kanser Hastası Çocuklar ve Aileleri İçin Çalışan Kamuya Yararlı Dernek

Weg der Hoffnung

ÖNSÖZ

Kanser hastalığı ve kanser ile ilgili araştırmalar, hastalanan kişilerin günlük yaşamlarını etkileyecek veya bizlere geleceğimiz için yeni imkanlar sağlayacak yeni bulguları hemen hemen her gün sunmaktadır.

Bu bulgular, toplumdaki ekonomik ve sosyal birlikteliği yoğun bir şekilde etkilemektedir.

Bu nedenle halk arasında ve şirketlerde KANSER ARAŞTIRMALARI için daha fazla anlayış ve ilgi uyandırmak gereklidir. Aynı zamanda ilgili kişiler arasında tecrübe paylaşımı da teşvik edilmelidir.

Bu sebeplerden dolayı, tüzüğün altında imzası bulunan kişiler bir araya gelerek bu destek derneğini kurmak ve bu tüzüğü geçerli kılmak üzere mutabık kalmışlardır.

 

Madde 1-Derneğin Adı ve Merkezi

 • Derneğin adı “Weg der Hoffnung” (Umut Yolu) Almanya’da Kanser Hastası Çocuklar ve Aileleri İçin Çalışan Kamuya Yararlı Demek
 • Dernek, Duisburg Yerel Mahkemesi’nin Dernekler Sicilinde kayıtlıdır.
 • Derneğin mali yılı, takvim yılına eşittir.
 • Derneğin merkezi Oberhausen’dedir.

 

Madde 2-Amaç

Dernek, öncelikle kanser hastalığına yakalanan çocukların yurt içi ve yurt dışındaki tedavileri sırasında ve sonrasında faaliyet yürütecektir.

Demek, özel durumlarda yurt içinde ve yurt dışında ağır hasta ve engelli çocuklara da yardım ve destek sağlayabilir.

Özellikle tedavi sırasında ve sonrasında çocuklarla özel olarak ilgilenilmesi, eğlenceler ve etkinlikler düzenlenmesi ve bu şekilde onlara manevi destek ve danışmanlık sunulması öngörülmektedir.

Böylece hayata bağlılıkları ve iyileşme arzuları arttırılmış olacaktır.

Bunun yanı sıra toplumda kansere yakalanmış çocukların ve ailelerinin durumları ile ilgili bir farkındalık ve anlayış oluşturulmak istenmektedir. Bir diğer amaç, erken teşhisi teşvik etmek için önleyici tıbbi kontrollerden yararlanma ihtiyacı konusunda ebeveyni bilinçlendirmektir.

Bu çerçevede yabancı uyruklu çocukların durumu özellikle sorunlu. Bunun başlıca sebebi, günümüze dek kaydedilen potansiyel kemik iliği donörlerinin bu çocukların tedavileri için büyük ölçüde kullanılamaz olduğudur. Bu sebeple acilen Güney’de bulunan ülkelerden gelen kemik iliği donörlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıp çevrelerinde bilinen bu genel sorunu çözebilmek için, özellikle yabancı kökenli insanlar arasında yoğun bir bilgilendirme çalışmasına gerek vardır.

Bu bilgilendirme çalışmaları kapsamında yayınlar, tartışma forumları, sergiler ve benzer etkinliklerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Dernek, kansere karşı yardım inisiyatifleri arasındaki sosyal ağı güçlendirmeyi ve çocukları hasta olan ebeveynler arasında deneyim paylaşımını teşvik etmeyi kendine görev edinmiştir. Dernek, sadece Vergi Kanunu’nun “Vergi İndirimli Amaçlar” bölümünde belirtilen, kamuya yararlı ve yardım amaçlı faaliyetler yürütmektedir.

Derneğin varlıkları -olası artan meblağlar dahil- sadece tüzüğe uygun amaçlar için kullanılacaktır. Dernek kâr amacı gütmemektedir.

Dernek öncelikli olarak ekonomik amaçları takip etmez. Dernek üyeleri, üye sıfatı ile derneğin maddi varlıklarından herhangi bir ödeme alamazlar. Üyelerin dernek ile ilgili yaptıkları harcamalar, ancak makbuz/fiş/fatura karşılığında ve Yönetim Kurulunun onayından sonra iade edilebilir.

Dernek, amacına aykırı harcamalar yapmak veya orantısız olarak yüksek ücretler vermek suretiyle hiç kimseyi kayıramaz.

Dernek siyasi açıdan bağımsızdır.

Üyelerin ayrılması veya derneğin tasfiye edilmesi halinde üyelere, nakdi katkıları (örneğin borç) ve kullanıma sundukları malların ortalama değerlerinden fazlası geri verilmez. Üyelik aidatları ile bağışlar hiçbir şekilde iade edilmez.

 

Madde 3-Derneğin Varlıkları

Dernek, görevlerini yerine getirmek için gerekli varlıkları şu kaynaklardan elde eder:

 • Üyelik aidatları
 • Para bağışları
 • Ayni bağışlar
 • Diğer mali yardımlar

 

Madde 4-Mali Yıl

Derneğin mali yılı, takvim yılına eşittir. İlk mali yıl, 31.12.2001 tarihinde sona erer.

 

Madde 5-Üyelik

Her gerçek kişi ve her tüzel kişi, derneğin asli üyesi olabilir.

Yönetim Kurulu, yazılı başvuru üzerine karar verir. Üyelik, bir üyelik belgesinin verilmesi ile elde edilir. Derneğe kabul edilen her üye, tüzüğe bağlı kalacağını taahhüt eder.

Derneğe üstün hizmetlerde bulunmuş gerçek kişilere onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeliğin verilebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluklar bu yönde karar vermesi ve bir sonraki Genel Kurul’da salt çoğunluk tarafından bunun onaylanması gerekir. Onursal üyeler tam oy hakkına sahiptir ve üyelik aidatından muaftırlar.

Üye olan tüzel kişilerin ve diğer kuruluşların bir oy hakları vardır.

 

Madde 6-Üyelik Süresi

 • Üyelik sona erebilir.
 • Üyelik, her takvim çeyreğinin sonu itibariyle sadece yazılı olarak feshedilebilir. Fesih süresi dört haftadır.
 • Üyeliğin askıya alınması, üyeliğin sona ermesi ile bir tutulamaz. Zira üyelik, askıya alındığında sona ermez. Bu durumda üyelikten doğan hak ve yükümlülükler, yalnızca askıya alınma süresince geçerli değildir.
 • Üyeliğin sona ermesiyle birlikte, mevcut alacak talepleri saklı kalmak üzere üyelik ilişkisinden doğan tüm haklar sona erer.
 • Bir üye, yazılı ihtara rağmen mali yükümlülüklerini ödeme tarihinden itibaren üç ay sonra halen yerine getirmemişse, üyeliği sona erer.
 • Bir üyenin vefat etmesi ile üyeliği sona erer.

Dernekler, şirketler ve tüzel kişilerin üyelikleri, tasfiye edilmeleri veya kayıtlarının silinmesi ile sona ermiş olur.

 • Dernekten ihraç edilme durumunda üyelik sona erer.

Tüm bu durumlarda üyelik aidatı, devam eden mali yıl için ödenmek zorundadır veya ödenmişse, geri ödenmez.

Ciddi şekilde derneğin menfaatlerine karşı gelen bir üye, ihraç edilebilir. Bu karar, ihraç edilecek olan kişiye en kısa sürede yazılı olarak bildirilmelidir. İhraç işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu karar verir. Bu karara karşı 14 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz yazılı olmalıdır ve Yönetim Kurulu Başkanı’na sunulmak üzere Genel Kurul’a iadeli/taahhütlü mektup ile gönderilmelidir.

Genel Kurul bir sonraki yıllık toplantısında ihraç konusunda kesin kararını salt çoğunluk yoluyla almak zorundadır. İhraç edilme sürecinde ihraç edilecek kişinin hakları askıya alınmış olur.

 

Madde 7-Organlar

Derneğin organları şunlardır:

 • Yönetim Kurulu
 • Genel Kurul

 

Madde 8-Yönetim Kurulu

Derneğin Yönetim Kurulu (Medeni Kanun anlamında) beş kişiden oluşur; bunlar 1. Başkan ve iki vekili, bir sayman ve bir sekreterdir.

Dernek mahkeme önünde ve mahkeme dışında iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından temsil edilir.

 

Madde 9-Genel Kurul

Olağan Genel Kurul (yıllık genel kurul) mali yılın ilk yarısında yapılır. Bunun için üç hafta önceden ve gündemin duyurulması kaydıyla üyelere yazılı davet gönderilir.

Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

 • Yönetim Kurulunun yıllık raporunu ve kasa raporunu teslim almak,
 • Denetim raporunu teslim almak,
 • Yönetim Kurulunun ibra edilmesini kabul veya reddetmek,
 • Yönetim Kurulunu seçmek,
 • Denetçileri seçmek,
 • Aidatların ve kayıt ücretlerinin belirlenmesi,
 • Tüzük değişiklikleri ve derneğin tasfiye edilmesi ile ilgili kararları almak,
 • Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen bir üyenin itirazı hakkında karar vermek,
 • Üyelerin başvuruları hakkında karar vermek.

 

İki Yönetim Kurulu üyesinin görüşü doğrultusunda derneğin menfaatleri açısından gerekli ise veya üyelerin en az %5’i bu yönde bir yazılı talepte bulunursa, Yönetim Kurulu bir ay içerisinde amaç ve sebeplerin belirtilmesi suretiyle Genel Kurul’u toplamak zorundadır.

Tüm asil, düzenli ve onursal üyeler oy verme ve seçme hakkına sahiptir.

Bu tüzükte öngörülen tüm seçimler talep üzerine gizli yapılır. Kullanılan geçerli oyların çoğunluğuna sahip olan kişi seçilmiş sayılır. Seçimin birinci turunda adayların yeterli oyu sağlayamaması durumunda, ilk turda en yüksek oyu alan iki aday arasında hemen ikinci tur oylama yapılır. İkinci turda adaylar eşit sayıda oy alırlarsa, kura çekilir.

Kararlar, hazır bulunan ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

İşbu tüzük üzerinde değişiklik yapılması gündeme alınmışsa, değişiklik teklifinin ve gerekçelerinin davetiyede bildirilmesi zorunludur. Tüzük değişikliği için hazır bulunan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin 3/4 çoğunluğu gereklidir.

Resmi ve benzeri nedenlerle tüzük üzerinde yapılması zorunlu olan şekli ve editoryal değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilinde kararlaştırılabilir ve gerçekleştirilebilir.

Sicil mahkemesi veya vergi dairesi kararı ile gerekli olan tüzük değişiklikleri, Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir.

 

Yönetim Kurulu ayrıca, ertelenemeyecek durumlarda kararın yazılı olarak, telefon konferansı veya çevrimiçi toplantı yoluyla veya e-posta ile alınmasına karar verebilir.

Derneğin tasfiye edilmesi kararı veya 1., 2. ve 5. tüzük maddelerinin içeriğinde değişiklik yapılabilmesi için tüm oy hakkı olan üyelerin 3/4’ünün hazır bulunması ve hazır bulunanların 3/4’ünün de tasfiye veya değişiklik için oy vermesi gerekir. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda tasfiye veya değişiklik karan için hazır bulunan üyelerin 3/4’ünün çoğunluğunun aranması koşuluyla, 1. fıkranın 2. cümlesi geçerlidir.

Genel Kurul’da alınan tüm kararlar protokole alınır. Protokol hem divan başkanı hem de sekreter tarafından imzalanır.

 

Madde 10-Üyelik Aidatları

Üyelik aidatları aylık ödemelerdir ve her ayın 1. veya 15. günü ödenir. Aidatların tutarı hakkında Genel Kurul karar verir.

 

Madde 11-Denetim

Olağan Genel Kurul, bir yıl süreliğine iki denetçi tayin eder. Bu denetçiler ne Yönetim Kurulu ne de Başkanlık Kurulu üyesi olabilirler. Denetçiler olağan Genel Kurul öncesinde yıllık rapor ile kasa raporunu denetleyip Genel Kurul’a bilgi verirler.

 

Madde 12-Derneğin Tasfiyesi ve Mal Varlığının Dağılımı

Derneğin tasfiye edilmesi durumunda tüm sonlandırılmamış hususlar Yönetim Kurulu tarafından tamamlanacaktır.

Derneğin tasfiye edilmesi veya feshi ya da o güne dek sürdürülen amacının ortadan kalkması halinde mal varlığı, doğrudan ve sadece kanser ve lösemi araştırmalarını desteklemede kullanılmak üzere “Deutsche Leukaemie-Forschungshilfe” ve “Paritaetischer Wohlfahrtsverband”a devredilecektir.

 

Madde 13-Yargı Yeri

Derneğin yargı yeri Duisburg’dur.

 

Oberhausen, 18.01.2021


Umut Yolu Derneği sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.